apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

Nekilnojamo turto vertės nustatymo kainynas

Nekilnojamo turto vertės nustatymo kainynas Nekilnojamo turto vertės nustatymo kainynas

UAB „Sistela“ pagrindinė veiklos kryptis orientuota į statybos kainodarą bei sąmatinius skaičiavimus. Įmonės sukurti sąmatų skaičiavimui skirti produktai: programos, normatyvai, kainynai yra skirti ekonominiam kainos apskaičiavimui, sąmatų sudarymui ir investicijų planavimui. Nekilnojamo turto vertinimui įmonė siūlo kompiuterines programas, spausdintus leidinius bei informacinio aptarnavimo paslaugas.

Kainynas Nekilnojamo turto vertinimui

UAB „Sistela“ sukurto Nekilnojamo turto kainyno informacinės sistemos pagrindą sudaro sustambintas kainynas, kuriame pateikiami kainų rodikliai, sugrupuoti pagal statinių paskirtis ir apskaičiuotos kainos statinio tūrio ar ploto vienetams. Kainų rodikliuose įvertinti esminių statinio konstrukcijų (pamatų, sienų, perdangų, stogo) skirtumai ir ypatumai. Pagrindinės statinio konstrukcijos apibūdintos pagal dominuojančių konstrukcijų medžiagas. Vidaus vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir šildymo sistemų įrengimo kainos apskaičiuotos įvertinant tokių tinklų įrengimą iki pirmojo šulinio nuo pastato arba iki tokioms sistemoms įrengtos uždaromosios armatūros. Kiekvienoje statinių paskirties grupėje statiniai detalizuoti atsižvelgiant į jų aukštingumą, konstrukcijų įrengimo ypatumus, kitus specifinius požymius, turinčius įtakos kainoms. Atskirų konstrukcinių elementų (pamatų, sienų, grindų stogo ir pan.) įkainavimas yra atliekamas pagal tokių konstrukcinių elementų orientacinius lyginamuosius svorius statinio kainoje. Bazinės apskaičiuotos statinio atkūrimo vertės patikslinimui, dėl statinio įrengimo ypatumų, yra numatyti įvairūs koeficientai.

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas yra skirtas statinių bei jų dalių kainai apskaičiuoti pagal atkuriamosios vertės metodą. Jis rekomenduojamas taikyti tuomet, kai reikia nustatyti esamos fizinės būklės ir esamų eksploatacinių bei naudingumo ypatybių gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų atkūrimo sąnaudas atsižvelgiant į statinių naudojimo (eksploatavimo) trukmę. Informaciniai šio kainyno duomenys taip pat gali būti naudojami planuojant investicijų poreikį statinių statybos ir rekonstrukcijos darbams.

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų kainyne įvertintos visos tiesioginės ir netiesioginės ekonomiškai pagrįstos statinių statybos, projektavimo bei inžinerinių paslaugų išlaidos, pridėtinės vertės mokestis. Kainos apskaičiuotos vadovaujantis pagrindiniais statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais, patvirtintais LR Aplinkos ministerijos bei statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis.

Pastatų ir inžinerinių statinių vidutinio fizinio nusidėvėjimo bei eksploatavimo trukmei apskaičiuoti rekomenduojamos UAB „Sistela“ parengtos atitinkamos nusidevėjimo įvertinimo normos, kurios nustatytos atsižvelgiant į atitinkamos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių eksploatavimo sąlygas, pagrindinių konstrukcijų ar jų dalių fizinio nusidėvėjimo trukmę, taip pat į statybos produktų, iš kurių pastatyti statiniai ar įrengtos konstrukcijos, gyvavimo trukmę. Statinių vidutinės naudojimo trukmės normatyvai pagal tikslines pastatų ir statinių naudojimo paskirtis pateikiami lentelėse pagal statinių grupes.

Nekilnojamo turto vertinimo kainynas yra sudarytas surinkus ir apibendrinus informaciją iš šalies rinkoje dominuojančių statybos produkcijos gamintojų, pardavėjų, statybos rangovų, taip pat atlikus statybos darbų ir resursų kainų rinkoje tyrimus, sąmatų skaičiavimus bei ekspertų vertinimus. Kainyno rodikliai buvo sudaryti įvertinus rinkos kitimo tendencijas, statybos darbų atlikimo technologijų, kokybės reikalavimų statybos darbams kitimą, naujų statybinių medžiagų bei mechanizmų rinkoje naudojimą.

Nekilnojamo turto vertinimo kainyne pateikiami rodikliai atspindi orientacinį kainų lygį rinkoje ir yra pakankami, kad būtų galima apskaičiuoti ekonomiškai pagrįstas atkuriamąsias statinių statybos vertes.

Nekilnojamo turto vertės nustatymo spausdinti leidiniai:

  • Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų kainynas (pastatai).
  • Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų kainynas (susisiekimo komunikacijos, tinklai).
  • Statinių vidutinės naudojimo trukmės normatyvai.

SISTELA, UAB

Daugiau informacijos:

SISTELA, UAB infopuslapis

Pasidalink: