apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

GEOMINA, UAB (MINDAUGO ČEGIO ĮMONĖ) - ekogeologiniai tyrimai, monitoringas, vandens gręžiniai

Adresas: Vaidoto g. 42c,LT-76137, ŠIAULIAI, Lietuva

Įmonės kodas: 145769634
PVM kodas: LT100000948512

Tel. Nr.: (8 41) 54 5536
Mob. Nr.: 8 689 61 135
Faks.: (8 41) 54 5536GEOMINA, UAB VEIKLA: ekogeologiniai tyrimai, monitoringas, vandens gręžiniai. Užterštų teritorijų bei potencialių taršos židinių ekogeologiniai tyrimai, tvarkymo planų rengimas, teritorijų valymas, gėlo ir mineralinio požeminio vandens tyrimai, paviršinio vandens tyrimai, požeminio vandens vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų projektų rengimas bei išteklių tvirtinimas (leidimas tirti žemės gelmes), aplinkos monitoringo vykdymas.

Mindaugo Čegio įmonė įkurta 2001 metais. Šiandien įmonė vykdo veiklą kaip UAB „Geomina“. Pagrindinė įmonės veikla nuo pat įkūrimo buvo ir yra ekogeologiniai tyrimai ir monitoringas. Bendrovė yra atlikusi ekogeologinius tyrimus daugiau nei 350, įvairia ūkine veikla užsiimančių įmonių. Daugiau nei 250 objektų parengtos ir patvirtintos požeminio vandens monitoringo programos. Iš jų daugiau nei 220 objektų yra vykdomas požeminio vandens monitoringas. Tai naftos produktų saugyklos bei prekybos įmonės (degalinės, energetinių objektų mazuto, šlamo ir alyvų ūkiai, skysto kuro bazės), buitinių bei potencialiai pavojingų atliekų sąvartynai ir saugojimo aikštelės, gyvulininkystės kompleksai ir paukštynai, gėlo požeminio vandens vandenvietės, privatūs asmenys (grunto bei gruntinio vandens kokybės tyrimai).

UAB „Geomina“ dirba su tokiomis įmonėmis, kaip UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Ignalinos vandenys“, UAB „Kuršėnų vandenys“, AB „Kauno energija“, UAB „Nordic Sugar Kėdainiai“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Ekoprojektas“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Girelės paukštynas“, ŽŪB „Nematekas“, Č. V. Karbauskio ūkis, UAB „Vičiūnai ir partneriai“, Lietuvos ir Airijos UAB „Abromika“, UAB „Apsaga“, UAB „Plungės lagūna“, UAB „Skulas“, UAB „Jozita“, UAB „Lanx“, UAB „Klaipėdos RATC“, UAB „Alytaus RATC“, UAB „Telšių RATC“, UAB „Tauragės RATC“, VĮ „Marijampolės regiono keliai“, AB „Šiaulių plentas“, UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, UAB „Toksika“ Šiaulių fil., UAB „Manifoldas“, UAB „Propano ir butano dujų centras“, UAB „Žemaitijos keliai“ ir t.t.

UAB „Geomina“ gręžimo darbams naudoja kompaktišką gręžimo agregatą. Grunto mechaninės sudėties tyrimus atlieka savo įmonės laboratorijoje.

Nuo 2008 metų rudens, bendrovė turi leidimą stacionarių oro taršos šaltinių tyrimui. Įmonė gali nustatyti stacionarių oro taršos šaltinių išmetamų į aplinką dujų bei kietųjų dalelių (dulkių) koncentracijas. Imami oro mėginiai sunkiesiems metalams, LOJ, akroleinui, formaldehidui it kitiems cheminiams junginiams nustatyti. Yra galimybė nustatyti aplinkos ore ar spec. įrenginiuose metano, sieros vandenilio, anglies dvideginio, vandenilio ir deguonies koncentracijas.

Bendradarbiaudami su UAB „Kauno hidrogeologija“, UAB „Geomina“ įrengia artezinius gręžinius bei gręžinius geoterminiam šildymui. Tiesia vandentiekio, geoterminio šildymo bei nuotekų lauko tinklus bei montuoja reikalingą įrangą.

Nuo 2013 metų pradžios pradėta kurti cheminių tyrimų laboratorija, kuri 2014 metų sausio pradžioje gavo LR aplinkos apsaugos agentūros leidimą atlikti požeminio vandens, nuotekų ir paviršinio vandens tyrimus.

Tyrimams atlikti, kurių atlikimui įmonė neturi savo leidimų, nuolat bendradarbiauja su atitinkamus leidimus arba akreditacijas turinčiomis Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Čekijos laboratorijomis.

GEOMINA, UAB PASLAUGOS:

● gręžimo darbai;
● hidrogeologiniai ir ekogeologiniai tyrimai;
● aplinkos tyrimai ir monitoringas;
● hidrogeologinis, ekogeologinis ir geocheminis kartografavimas;
● požeminio vandens paieška ir žvalgyba;
● vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų ir požeminio vandens išteklių įvertinimas;
● užterštų teritorijų ir potencialių taršos židinių ekogeologiniai tyrimai;
● mechaninis tyrimo ir eksploatacijos (išskyrus angliavandenilių) gręžinių gręžimas bei likvidavimas;
● vandens gerinimo įrenginiai;
● vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimas.

ORAS:

● ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringas, tyrimų ir matavimų kokybės užtikrinimas ir kontrolė;
● oro teršalų valymo įrenginių pasų rengimas ir veikimo efektyvumo nustatymas;
● valstybinių statistinių ataskaitų (Forma Nr.2-Atmosfera) pildymas;
● aplinkos taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų rengimas;
● poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimas.

VANDUO:

● užterštų teritorijų bei potencialių taršos židinių ekogeologiniai tyrimai;
● gėlo ir mineralinio požeminio vandens tyrimai;
● poveikio požeminiam vandeniui monitoringas;
● paviršinio vandens tyrimai ir monitoringas;
● požeminio vandens vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų projektų rengimas ir išteklių įvertinimas.

ŽEMĖ:

● grunto mechaninės sudėties tyrimai (granuliometrinė sudėtis, įskaitant molio dalelių kiekį);
● grunto cheminiai tyrimai;
● arteziniai gręžiniai;
● geoterminis šildymas.

Kompaktišku gręžimo agregatu įmonė atlieka:

● gręžimo darbus;
● požeminio vandens paiešką ir žvalgybą;
● hidrogeologinį ir ekogeologinį žemės gelmių kartografavimą;
● užterštų teritorijų ir potencialių taršos židinių ekogeologinius tyrimus;
● mechaninį tyrimo ir eksploatacijos gręžinių gręžimą bei likvidavimą.

Kiti atliekami darbai:

● buitinių, gamybinių ir lietaus nuotekų valymo įrenginių pardavimas ir konsultacijos;
● valymo įrenginių statyba, montavimas ir aptarnavimas;
● lietaus nuotekų valymo įrenginių aptarnavimas, pavojingų atliekų iš įrenginių surinkimas, sorbuojančių medžiagų keitimas ir prekyba;
● valymo įrenginių restauracija ir remontas.

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

Geologija, hidrogeologija, hidrogeologiniai tyrimai, ekogeologiniai tyrimai, vandenviečių, sanitarinių apsaugos zonų skaičiavimas, SAZ, vandenviečių ištekliai, požeminio vandens monitoringas, aplinkos monitoringas, požeminio vandens tyrimai, vandens kokybės tyrimas, bakteriologiniai tyrimai, cheminiai tyrimai, nuotekų tyrimai, gręžimo darbai, gręžiniai, gręžinių likvidavimas, geologiniai tyrimai, arteziniai gręžiniai, geoterminis šildymas, oro taršos matavimas, stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacija, metanas, sieros vandenilis, kietosios dalelės, monitoringas, ekogeologija, Nuotekų valymo įrengimai, nuotekų valymo įrenginių priežiūra, buitinės nuotekos, TIPK paraiškų rengimas, geomina, aplinkos apsauga, aplinkosaugaPasidalink: